Stichting Ultiem vindt de privacy van leerlingen en medewerkers belangrijk. Daarom wordt al geruime tijd gewerkt aan maatregelen die ervoor zorgen dat deze privacy zo goed mogelijk beschermd wordt. Als één van de maatregelen communiceren we op deze pagina graag enkele relevante beleidsdocumenten. De GMR heeft instemming gegeven aan deze documenten.

Het betreft:

DocumentOmschrijving
Informatie en beveiligingsbeleid IBPEen overkoepelend document dat de logische samenhang tussen documentatie en maatregelen op het gebied van de AVG binnen het bestuur beschrijft. Dit document verbindt alle onderliggende procedures die betrekking hebben op de AVG
Privacyreglement leerlingenIn dit privacyreglement is beschreven voor welke doelen en hoe persoonsgegevens van leerlingen worden gebruikt. Het gaat hierbij niet alleen om gewone persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum en overige contactgegevens, maar soms ook om bijzondere persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld gegevens over de gezondheid van leerlingen. Het document dient het principe
PrivacyverklaringDit document bevat verantwoording over de aard en categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt. Ook bevat het document informatie over de manier waarop dit gebeurt en de rechten die betrokkenen hebben vanuit de AVG.
Gedragscode ICT leerlingenEen document met afspraken die we met leerlingen willen maken rondom het verantwoord gebruik van (digitale) leermiddelen tijdens schooltijd. Het gaat hier om een document op basis waarvan kaders gesteld worden, die vervolgens gehandhaafd worden. Een gedragscode is onderdeel van het totaalpakket aan maatregelen die je wilt treffen om de belangen van medewerkers en leerlingen te beschermen.

Functionaris Gegevensbescherming

Iedere onderwijsstichting is verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Deze functionaris ziet toe op het naleven van het beleid en de bewustwording bij medewerkers. Voor ons bestuur is dit Ferenc Jacobs.

Heeft u vragen of tips over de manier waarop wij met dit onderwerp omgaan? Dan kunt u een bericht sturen naar fg@ultiemonderwijs.nl.