Ziekmelden

Ouders kunnen telefonisch hun kind ziekmelden. Als een leerling op school ziek wordt, proberen we de ouder(s) of verzorger(s) van de leerling te bereiken. Dit gebeurt meestal telefonisch. We vragen u dan de leerling op school te komen ophalen. We sturen leerlingen niet zelf naar huis, zonder uw toestemming.

Verlof aanvragen

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. De schooldirectie kan in sommige gevallen toestemming geven voor het niet aanwezig zijn van de leerling door situaties die belangrijk zijn. De schooldirecteur kan 1 keer per schooljaar een maximum van 10 extra vrije dagen geven. Dit mag nooit plaatsvinden in de 1e twee weken van een nieuw schooljaar. De aanvraag en toestemming cq. afwijzing van extra verlof wordt gedeeld met de leerplichtambtenaar De leerplichtambtenaar beslist over het niet aanwezig zijn voor belangrijke situaties van meer dan 10 dagen. Dit kan nooit vakantieverlof zijn. Veel gestelde vragen over de leerplicht en de voorwaarden voor verlofaanvraag zijn te vinden op de website van de gemeente Midden-Groningen.

Het aanvraagformulier voor extra vrije dagen kunt u krijgen bij de directeur van de school.