Ouderbetrokkenheid krijgt veel aandacht bij ons school. We doen het samen met aandacht voor de leerlingen. De school verwacht dat de ouders achter de uitgangspunten en regels van de school staan.

Ouders praten mee via:

Ouderraad (OR)

De naam van de ouderraad is: Stichting Ouderraad obs Oetkomst. De OR bestaat uit 8 leden en komt regelmatig bijeen. De bijeenkomsten zijn meestal van recreatieve en/of huishoudelijke aard. Daarnaast beheert de OR het schoolfonds. Samen met het team organiseert de OR de ouderavonden. Eén keer per jaar staat een zakelijk jaarvergadering op de kalender. Tijdens deze laatste avond worden o.a. de jaarverslagen besproken en vinden ook de verkiezingen plaats.

Medenzeggeschapsraad (MR)

De MR is een soort ondernemingsraad. De MR heeft een eigen reglement. In dat reglement staan welke zaken het bevoegd gezag (= het schoolbestuur) met de MR moet overleggen, alvorens er besluiten worden genomen. Op schoolniveau heeft de MR instemming- of adviesrecht m.b.t. nieuw of veranderd beleid. Daarnaast heeft de MR tot taak het gevoerde beleid te toetsen. De MR heeft een ouder- en een personeelsgeleding.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Naast onze eigen MR hebben we ook te maken met een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR van Ultiem Onderwijs bestaat uit 10 leden. Vijf personeelsleden en vijf ouders. In de GMR worden vijf duo’s gevormd (één ouder en één personeelslid). Ieder duo houdt voor achterbanraadpleging contact met een aantal MR’en. In de GMR worden zaken besproken die voor alle scholen gelden. Bestuursformatieplannen en vakantieroosters zijn daar voorbeelden van. De GMR wordt om advies of instemming gevraagd op voorstellen van het bestuur. Een GMR heeft ook het initiatiefrecht om zelf zaken aan te kaarten bij het bestuur.